Resultaten van Stichting Stadsherstel Hoorn:

X € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018
BATEN
Huuropbrengsten 243 200 201 194 124
Overige baten 2 41 1 2 4
Subtotaal 245 241 202 196 128
LASTEN
Exploitatiekosten panden 38 72 106 146 94
Algemene kosten 17 19 19 20 20
Afschrijvingen 0 0 0 38 462
Overige lasten 93 75 19 9 2
Subtotaal 148 166 144 213 578
RESULTAAT VÓÓR RENTE 97 74 58 -17 -450
Rentebaten minus rentelasten 24 -21 -21 -23 -38
RESULAAT VÓÓR BELASTINGEN 73 54 37 -40 -488

Stichting Stadsherstel Hoorn is beschreven voor de vennootschapsbelasting. De Compensabele verliezen uit het verleden zijn van een zodanige omvang dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Over 2019 zal een positief resultaat worden behaald.