Resultaten van Stichting Stadsherstel Hoorn:

X € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016
BATEN
Huuropbrengsten 230 240 243 200 201
Overige baten 1 2 2 41 1
Subtotaal 231 242 245 241 202
LASTEN
Exploitatiekosten panden 68 32 38 72 106
Algemene kosten 14 17 17 19 19
Afschrijvingen 0 0 0 0 0
Overige lasten 34 20 93 75 19
Subtotaal 116 69 148 166 144
RESULTAAT VÓÓR RENTE 115 173 97 74 58
Rentebaten minus rentelasten -19 -16 24 -21 -21
RESULAAT VÓÓR BELASTINGEN 96 157 73 54 37

Stichting Stadsherstel Hoorn is beschreven voor de vennootschapsbelasting. De Compensabele verliezen uit het verleden zijn van een zodanige omvang dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Over 2017 zal een negatief resultaat worden behaald.